Dokumenty członkowskie

 Akdemia Judo , to miejsce gdzie chcesz dołączyć to warto zapoznać się z regulaminem klubu:  regulamin klubu.pdf oraz regulaminem opłat : regulamin opłat.pdf

Aby przystąpić do klubu, po odbyciu treningu próbnego, należy złożyć u trenera przed następnym treningiem deklarację członkowską –  którą należy  wypełnić  w formie elektronicznej pod adresem https://akademiajudo.sportsmanago.pl/rekrutacja 

Gdy zawodnik ukończy 12 lat należy wypełnić wniosek o wydanie licencji zawodniczej : wniosek-licencja-zaw..pdf

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA.doc 

 Zgodnie z Regulaminem Klub Sportowy Akademia Judo o rezygnacji należy powiadomić Zarząd na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem Klubu. Powiadomienie można złożyć do Zarządu Klubu w jednej z wymienionych form:

a) za pośrednictwem trenera

b) przesłać listem poleconym na adres klubu

c) dostarczyć do biura klubu u. Taborowa 1-4 w Poznaniu

d) skan pisma przesłany na adres mailowy [email protected]

 W przypadku niedopełnienia wyżej opisanych wymogów rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.

 

STATUT KLUBU.doc