Dokumenty członkowskie

 Akdemia Judo , to miejsce gdzie chcesz dołączyć to warto zapoznać się z regulaminem klubu: regulamin_klubu.pdf  oraz regulaminem opłat regulamin opłat..pdf

Aby przystąpić do klubu, po odbyciu treningu próbnego, należy złożyć u trenera przed następnym treningiem deklarację członkowską –  którą należy  wypełnić  w formie elektronicznej pod adresem https://akademiajudo.sportsmanago.pl/rekrutacja 

Gdy zawodnik ukończy 12 lat należy wypełnić wniosek o wydanie licencji zawodniczej: wniosek-licencja.docx

rezygnacja z członkostwa,.doc

 Zgodnie z Regulaminem Klub Sportowy Akademia Judo o rezygnacji należy powiadomić Zarząd na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem Klubu. Powiadomienie można złożyć do Zarządu Klubu w jednej z wymienionych form:

a) przesłać listem poleconym na adres klubu

b) dostarczyć do biura klubu u. Taborowa 1-4 w Poznaniu

c) skan pisma przesłany na adres mailowy [email protected]

 W przypadku niedopełnienia wyżej opisanych wymogów rodzic /opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych składek członkowskich do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.

 

STATUT KLUBU.doc